S. Sommerfeld,

Rabbi in Chemnitz, Saxony, Germany.

Contributions: